Nieuw Holland

Nieuw Holland Vastgoed werkt al 15 jaar in opdracht van of in samenwerking met partners aan complexe binnenstedelijke projecten.

WAT IS HET TRACKRECORD VAN NIEUW HOLLAND?

Nieuw Holland heeft sinds de oprichting in 2005 meer dan 200.000m2 gebouwen met een plancapaciteit van meer dan 180 winkels en bijna 700 woningen ontwikkeld. De bijbehorende budgetverantwoordelijkheid komt op meer dan €150 miljoen uit. De objecten die we onder handen hebben gehad variëren van scholen, warenhuizen, kantoren, pakhuizen, winkelpanden, winkelcentra, winkelstrips, woonblokken en agrarische grond, Het zijn altijd complexe situaties vanwege strijdigheid met bestemmingsplannen, sterk binnenstedelijke ligging, monumentale of wederopbouwbescherming en de staat van het bestaande onroerend goed.  In een aantal gevallen is het object met plan verkocht in andere gevallen zijn de plannen daadwerkelijk onder onze aansturing gerealiseerd.

WAAR STAAT NIEUW HOLLAND EIGENLIJK VOOR?

Met een klein maar ervaren team werken we sinds de oprichting in 2005 aan de  soms verborgen schoonheid en kansen van alle soorten bestaand vastgoed. We staan voor een volledig open en transparante samenwerking. Informeel als het kan en formeel als het moet. Regelmatig liggen initiatieven zeer gevoelig waardoor we zeer vertrouwelijk moeten opereren.

Participatie en inbreng van de opdrachtgever waarderen we en gaat zo ver als dat die dat wenst. We hechten aan een gezonde combinatie van prettige sfeer en professionaliteit in de samenwerking.

IN WELK STADIUM IS NIEUW HOLLAND INZETBAAR?

Vanaf het allereerste begin kunnen we kennis en input leveren om samen met de opdrachtgever een aantal scenario’s te bedenken, kansen en risico’s in kaart te brengen en de financiële gevolgen door te rekenen. Deze gegevens worden gebruikt om een keuze voor het voorkeursplan te maken.

In andere gevallen heeft de opdrachtgever zijn basisidee al voor ogen en gemeentelijk besproken. Dan gaan we met dat plan aan de slag om het uit te laten werken en de procedures te doorlopen en vergunningen aan te vragen.

We kunnen projecten, commercieel en technisch, begeleiden tot en met de oplevering en verhuur of verkoop.

MOET EEN PROJECT TOT REALISATIE LEIDEN?

Niet ieder project leidt tot een realisatie. Het bouwtraject is een zeer kostenintensieve fase die niet iedere opdrachtgever ambieert. Opdrachtgevers kiezen regelmatig voor het creëren van meerwaarde door het afstemmen van  optimale projectuitgangspunten met gemeente, een bestemming te wijzigen of een plan tot en met bouwvergunning uit te werken om het plan vervolgens te verkopen.

Bouwen blijft overigens wel een hele interessante en tastbare getuigenis van alles wat zich ervoor aan plannen, adviezen en afspraken heeft afgespeeld. Bij bouwprocessen leiden wij de bouwvergaderingen. We hebben een vast team aan externe opzichters die ingeschakeld kan worden om de kwaliteit op de bouwplaats te controleren.

HOE KIJKT NIEUW HOLLAND TEGEN PROJECTADVISEURS AAN?

Voorop staat dat een adviseur ter zake kundige kwaliteiten en bij voorkeur ervaring met soortgelijke opgaven moet hebben. Daarnaast zal een verzameling adviseurs bij voorkeur werken als een echt projectteam waarbij adviseurs elkaar weten te vinden en elkaar waar mogelijk helpen. Wij besteden daar veel tijd aan  en  trachten ze naar onze standaards te laten werken. Het herhalen van een samenstelling van adviseurs kan dat verder verbeteren.

HOE STAAT NIEUW HOLLAND TEGENOVER DUURZAAMHEID?

We omarmen duurzaamheid. Dennis studeerde in 1995 al af op Mens- en Milieubewust Ontwikkelen. Het hergebruiken van (onderdelen van) gebouwen is op zich al een duurzame methode om huisvesting te creëren. Wet- en regelgeving is om die methode te ondersteunen en herontwikkelingen mogelijk te maken, minder strikt op het gebied van overige duurzaamheidsaspecten. Voorbeelden daarvan zijn het ontbreken van de EPC/BENG eisen en de toepassingsmogelijkheid van het van rechtens verkregen niveau. Steeds meer bereiden we projecten voor op het oogsten van materialen en  omarmen we circulariteit .

GOVERNANCE en CODE OF CONDUCT

Geheimhouding, gedragscodes en vastlegging daarvan in overeenkomsten wordt steeds meer gemeengoed. We zijn bekend met vele vormen van binnen- en buitenlandse corporate governance en code of conduct waar we onszelf en alle overige adviseurs en (onder)aannemers  in de afgelopen jaren aan hebben geconformeerd.

WAT ZIJN DE AANTOONBARE KENNISGEBIEDEN VAN NIEUW HOLLAND?

Project- en bouwmanagement

Controle houden op tijd, geld, kwaliteit, organisatie en informatie is in de kern het werk van goed projectmanagement. Volledig transparant, want opdrachtgevers hebben 24/7 online inzage in alle belangrijke documenten van het project zoals planningen, kostenbatenoverzichten, contracten en opdrachten, pve’s en kwaliteitsrapportages. We selecteren, contracteren en controleren adviseurs tijdens het proces. Daarnaast geven we cashflowprognoses af en voeren we een projectadministratie die te allen tijde gespiegeld kan worden aan die van de opdrachtgever. Al deze werkzaamheden zijn in het belang van de opdrachtgever gericht op het verkrijgen van een vergunning binnen de gestelde randvoorwaarden.

Ten behoeve van de realisatie verzorgen wij de aanbesteding en contractering van de uitvoerende partij(en) en blijven de bouwvergaderingen over het algemeen voorzitten. Toezicht namens de opdrachtgever op de bouw wordt zeker bij grotere projecten separaat ingehuurd.

Commercieel management

Voor retailopgaven is het commercieel management vanaf de initiatieffase noodzakelijk en wordt door ons dan ook altijd bij de planvorming betrokken. Dan wordt bepaald welke branchering er gewenst is, waar de trekkers bij voorkeur komen te zitten en volgt verder advies over unitgroottes en looplijnen.

Ook is het uitwerken van een uitvoerbaar schuifplan steeds belangrijker voor de planrealisatie. De winkelverhuur en contractafhandeling verzorgen we volledig. We voeren desgewenst onderhandelingen en contractvorming voor aankoop en verkoop van een plan of project namens eigenaar.

Daarnaast beschikken we over de noodzakelijke basiskennis van contractrecht en fiscale aandachtspunten. Voor specifiek advies hebben we vaste partners.

Ook hebben we kennis en ervaring met WWS punten, WOZ waardes en energielabels. Met enige regelmaat verzorgen we advies inzake bancaire project- en beleggingsfinancieringen.

HOE GROOT MOET EEN PROJECT VOOR NIEUW HOLLAND MINIMAAL ZIJN?

De grootte zegt niet zo veel, het zal meer gaan om de vraag of we meerwaarde voor de opdrachtgever kunnen genereren waardoor het interessant is om ons in te schakelen. Ook relatief kleine projecten kunnen te maken hebben met bijzondere aandachtsgebieden, die ongeacht de schaal, een en ander uitdagend/complex en tijdrovend maken. De ontwikkeling van een bijzonder pand van twee lagen kan uiteindelijk vanwege bijvoorbeeld monumentaliteit en ligging net zo complex worden als een project van veel grotere schaal.

ONDERSTAAND OVERZICHT GETUIGT VAN DIVERSE ERVARINGEN

Aspecten van Ruimtelijke Ordening

 • Bestemmingswijzigingen – Tilburg, Capelle aan den IJssel, Delft (t/m Raad van State), Den Haag (t/m Raad van State)
 • Wet voorkeursrecht Gemeente – Noord Brabant
 • Anterieure overeenkomsten – Krimpen, Tilburg, Zoetermeer, Den Haag
 • Beschermd stads of dorpsgezicht – Moordrecht, Rotterdam
 • Wederopbouwgebied – Rotterdam
 • Monument – Rotterdam, Delft en Gouda
 • Procedure hogere grenswaarde (geluid) – Zoetermeer en Rotterdam
 • Pfas – Den Haag
 • Rijkswaterstaat – Den Haag
 • Hoogheemraadschap i.v.m. dijklichaam – Rotterdam en Moordrecht

Bouwaspecten:

 • Doorwinkelen tijdens de bouw – Krimpen, Capelle en Rotterdam
 • Bouwen naast en boven de snelweg – Den Haag
 • Bouwen in kernwinkelgebied – Rotterdam, Naaldwijk, Arnhem, Krimpen
 • Optoppen – Rotterdam
 • Wonen in of op het project tijdens de bouw – Arnhem, Capelle, Rotterdam, Dordrecht, Den Haag, Naaldwijk (Rdam Capelle en Dordrecht zelfs in VVE situatie)
 • Asbest op grote schaal – Rotterdam, Zoetermeer
 • Geen bouwplaats of zeer beperkte toegang – Rotterdam
 • Nachtwerk – Rotterdam

Commerciële aspecten:

 • Uitkoop en verplaatsingsvergoedingen (Naaldwijk, Krimpen, Capelle)
 • Groepsdeals, verhuur meerdere merken van eenzelfde concern (Rotterdam)
 • Faillissementen
 • Buitenlandse retailconcerns
 • Sleutelgelden
 • (Onterechte) indeplaatsstellingen
 • Financieringen of andere financiële hulp aan huurder namens eigenaar